BC Account ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ซื้อมาขายไป,ค้าปลีก,ค้าส่ง,วัสดุก่อสร้าง,โทรศัพท์มือถือ,โปรแกรมขายหน้าร้าน,POS,Stock,Account
ตัวอย่างหน้าจอเกี่ยวกับรายการภาษีแบบใหม่

ค่าเริ่มต้นบริษัท


รายละเอียดลูกหนี้


รายละเอียดเจ้าหนี้


ใบกำกับภาษี


รายงานภาษีซื้อ


รายงานภาษีขาย